Tuyển dụng

“Trước khi mong muốn có tầm, hãy chắc chắn mình là người làm có tâm!

Triết lý của chúng tôi: Người thật việc thật!”

- Nguyễn Kim Thanh Lam, Founder of Carrot Solution