gtag('event', 'purchase', { 'transaction_id': 't_12345', 'currency': 'USD', 'value': 1.23, user_data: { email_address: 'johnsmith@email.com', phone_number: '1234567890', address: { first_name: 'john', last_name: 'smith', city: 'menlopark', region: 'ca', postal_code: '94025', country: 'usa', }, }, items: [{ item_name: 'foo', quantity: 5, price: 123.45, item_category: 'bar', item_brand : 'baz', }], });
 

BÁO GIÁ GÓI DỊCH VỤ

Marble Surface
Gói chiến lược & Kế hoạch
Xây dựng nền
tảng chiến lược
thương hiệu

Nghiên cứu và khảo sát thực trạng
thương hiệu

Nghiên cứu và khảo sát đối thủ cạnh tranh

(Chưa bao gồm tiền HĐ ăn uống)

Xây dựng chân dung khách hàng

Xây dựng kế hoạch Marketing thương hiệu

(theo lộ trình 3 tháng)

Xây dựng Brand Guideline

Xây dựng Brand Story

9.000.000

15.000.000

21.000.000

31.000.000

41.000.000

Gói

chuyên nghiệp

Hạng mục

Nội dung chi tiết

Gói cơ bản

Gói bán lẻ

Gói

nâng cao

Gói cao cấp

Gói Marketing Tổng Hợp